NOTS vedtekter

§1 Navn

 1. Organisasjonens navn er Norsk Organisasjon for Terrengsykling, forkortet NOTS

§2 Formål

 1. NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.
 2. NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.
 3. NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.
 4. NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.
 5. NOTS skal arbeide for å fremme interessen for terrengsykling i Norge, og skal bidra aktivt til at terrengsykling som aktivitet når et bredere publikum.

§3 Medlemskap

 1. Medlemskap i NOTS er åpent for alle som støtter organisasjonens formål.
 2. Et medlem kan ekskluderes dersom vedkommende grovt eller gjentatt har opptrådt på en måte som skader organisasjonen eller organisasjonens omdømme. Vedtak om eksklusjon av medlemmer kan gjøres av det sittende styret. Betalt medlemskontingent refunderes ikke.
 3. Medlemsavgift skal betales årlig.

§4 Virksomhet

 1. Opplysningsarbeid.
 2. Innad: NOTS skal informere norske terrengsyklister om organisasjonens retningslinjer for terrengsykling, og således søke at alle terrengsyklister i Norge utøver aktiviteten på en måte som er forenlig med hensyn til naturen og alle brukere av den.
 3. Utad: NOTS skal spre informasjon om terrengsykling slik at det skapes en positiv holdning til aktiviteten.
 4. Vedlikehold. NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og organisasjoner for å bidra til vedlikehold av friluftsområder slik at de kan være til glede og nytte for alle brukergrupper.
 5. Politisk innflytelse. NOTS skal søke å aktivt delta i politiske diskusjoner, høringer og planarbeid for å sikre at vedtak som berører terrengsykling ivaretar utøvernes interesser.

§5 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er NOTS sitt øverste organ og avholdes en gang i året, fortrinnsvis innen utløpet av mars. Styret har ansvar for at innkallelse publiseres på NOTS sine internettsider og på sosiale medier senest 6 uker før årsmøtet.
 2. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NOTS som har betalt årskontingent, og alle medlemmer kan fremme saker. Saker som det skal fattes vedtak på, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Kun personlige medlemmer over 14 år har stemmerett.
 3. Styret skal publisere endelig saksliste senest to uker før årsmøtet.
 4. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede medlemmer deltar.
 5. Årsmøtet skal gjøre vedtak innenfor følgende områder:
 6. Årsberetning fra styret.
 7. Regnskap.
 8. Budsjett.
 9. Valg av styre i henhold til § 6.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av valgkomité.

Valgkomitéen skal bestå av tre betalende medlemmer, fortrinnsvis ikke styremedlemmer. Komitéen fremmer forslag til nytt styre på årsmøtet.

 1. Stemmegivning under årsmøtet
 2. Stemmer avgis av de frammøtte ved håndsopprekning. Styret kan i særlige tilfeller bestemme at det skal være skriftlig avstemming.
 3. Medlemmer som deltar via elektroniske løsninger kan avgi stemme elektronisk. Styret kunngjør senest ved møtets start hvordan slike stemmer skal avgis.
 4. Stemmer på vegne av andre medlemmer kan gis etter skriftlig fullmakt.

§6 Styret

 1. Styret er NOTS sitt øverste organ mellom årsmøtene og er ansvarlig ovenfor Årsmøtet. Styrets virkeperiode begynner etter gjennomført valg og varer til gjennomført valg på neste årsmøte.
 2. Styret innstiller i alle saker til årsmøtet, med unntak av saker hvor innstillende myndighet er delegert ved styrevedtak.
 3. Styret består av leder, nestleder, kasserer samt fire styremedlemmer.
 4. Styremedlemmene velges for to år av gangen.
 5. Leder og to styremedlemmer stiller til valg på like årstall.
 6. Nestleder, kasserer og to styremedlemmer stiller til valg på odde årstall.
 7. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
 8. Styret disponerer organisasjonens midler innenfor de rammene som Årsmøtet har vedtatt og i henhold til vedlegget «Retningslinjer for økonomistyring». Vedlegget revideres ved hvert årsmøte.

§7 Lokallag

 1. Det kan opprettes lokallag der medlemmene tar initiativ til det. Lokallagene skal engasjere seg i lokale saker som er innenfor NOTS sine vedtekter.
 2. Lokallag skal dekke et definert geografisk område med kommune som minste enhet. Medlemmer av NOTS i området regnes som medlem av vedkommende lokallag.
 3. Lokallagene kan være formelt organisert med eget organisasjonsnummer, vedtekter og eget regnskap, eller uformelt uten organisasjonsnummer og regnskap.
 4. Lokallagets vedtekter må ikke være i strid med NOTS sine vedtekter. Uenigheter mellom lokallag og styret sentralt, avgjøres av årsmøtet for NOTS sentralt.
 5. Uenighet mellom lokallag angående avgrensning av geografisk virkeområde avgjøres av styret sentralt.
 6. Lokallagene skal gjennomføre årsmøte hvert år, og for øvrig så mange styremøter som det selv finner nødvendig.
 7. Lokallag som er inaktivt, kan oppløses av NOTS’ styre. Styret skal opprette et avviklingsstyre som gjennomfører oppløsningen og sørger før at eventuelle økonomiske midler brukes i samsvar med giveres forutsetning eller tilbakebetales.

§8 Oppløsning

 1. Vedtak om oppløsning av NOTS er gyldig når minst ¾ av årsmøtet aktivt stemmer for forslaget på to ordinære årsmøter på rad.
 2. Ved første ordinære årsmøte skal det ved avstemning bestemmes hvem overskytende midler skal tilfalle.

§9 Vedtektsendringer

 1. Endring av disse vedtektene skal gjøres av årsmøtet og krever minst 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. Endringene trer i kraft etter årsmøtets slutt.

Vedlegg 1: Retningslinjer for økonomistyring.

 1. Kasserer kan kvittere for beløp inntil NOK 10 000.
 2. Styret må godkjenne utgifter som overstiger NOK 10 000.